ข่าวสารและบทความ
เปิดรับสมัคร Dealer และ ตัวแทนจำหน่าย!
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา qs innovative 
เปิดรับสมัคร Dealer และ ตัวแทนจำหน่าย Barrier , ไม้แขนกั้นอัตโนมัติ! พร้อมรับสิทธิประโยชน์มากมาย
เงื่อนไขการเป็นตัวแทนจําหน่าย (Dealer)

คุณสมบัติผู้สมัครตัวแทนจําหน่าย 
1. จดทะเบียนธุรกิจหรือจดทะเบียนการค้า หรือ ทะเบียนพาณิชย์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ถูกต้อง ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาจดยกเลิก หรือเพิกถอน หรืออยู่ในสถานร้าง หรือถูกฟ้องดําเนินคดีทางกฎหมาย โดยจดทะเบียนและดําเนินธุรกิจแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
2. สามารถบริหารและพัฒนาธุรกิจในการเป็นตัวแทนจําหน่ายให้กับบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
3. มีเจ้าหน้าทีติดตั้งระบบ ที่มีความรู้พื้นฐานด้าน ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ และสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นให้กับผู้ใช้สินค้าได้ 
4. มีเจ้าหน้าที่ทีมงานฝ่ายขายพร้อมที่จะจําหน่ายสินค้า หรือ บริการกับบริษัทฯ 
5. มีเจ้าหน้าที่ที่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมความรู้ทางด้านการติดตั้งระบบ และเทคนิคการใช้งานทั้ง Hardware และ Software
6. พร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขการเป็นตัวแทนของทางบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด 
7. สามารถสั่งซื้อสินค้าเพื่อจําหน่ายต่อได้ และพร้อมที่จะจําหน่ายสินค้าของทางบริษัทฯ เป็นหลัก หรือมีการวางแผนงานตลาดที่ชัดเจน
8. เพื่อให้การอนุมัติเป็นตัวแทนจําหน่ายอย่างสมบูรณ์ ต้องเข้าอบรมเรื่องสินค้าที่ต้องการทําตลาดอย่างน้อย 1 ครั้ง ซึ่งแผนงานติดต่อได้กับพนักงานขาย หากไม่มีการอบรมจะไม่อนุมัติเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้าของทางบริษัทฯ

ขั้นตอนการสมัครตัวแทนจําหน่าย 
1. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครตัวแทนจําหน่าย โดยระบุข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมลงนามผู้มีอํานาจและตราประทับส่งแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบที่ได้ลงนามรับรองสมบูรณ์มายัง บริษัท คิวเอส อินโนเวทีฟ ลิฟวิ่ง จํากัด (ฝ่ายขาย) 
 1.1 โดยตนเอง หรือผ่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของบริษัทฯ หรือทาง e-mail : sales@qs-innovative.com
 1.2 โดยการ Fax. เอกสารการสมัครที่กรอกข้อมูลและตราประทับตราบริษัท ฯ ครบสมบูรณ์ 
 1.3 โดยไปรษณีย์มาที่ บริษัท คิวเอส อินโนเวทีฟ ลิฟวิ่ง จํากัด  เลขที่ 5/9 ซอยหวังงาม ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพ 10250  
[วงเล็บมุมซอง สมัคร Dealer”]
 1.4 ไม่อนุมัติการสมัครตัวแทนจําหน่าย ในกรณีที่ส่งเอกสารมาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  
2. เมื่อ บริษัท คิวเอส อินโนเวทีฟ ลิฟวิ่ง จํากัด  ได้รับใบสมัครและเอกสารประกอบฉบับจริงแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะแจ้งผลการสมัคร
ขั้นที่ 1 ทางโทรศัพท์ ( ตามที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัคร ) ภายใน 3 วันทําการ หลังจากที่ได้รับใบสมัคร 
3. เมื่อได้รับแจ้งการอนุมัติขั้นที่ 1 แล้ว สามารถนัดเข้าอบรมสินค้าไม่น้อยกว่า 1 คอร์ส พร้อมเงื่อนไขการเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้าได้ทันที 
4. ผู้สมัครต้องมียอดการสั่งซื้อสินค้าทันทีเมื่อมีการอนุมัติขั้นที่ 1 ซึ่งยอดการสั่งซื้อก่อน VAT ไม่น้อยกว่า 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครตัวแทนจําหน่าย พร้อมผ้มีอํานาจลงนามประทับตรา
1. หนังสือรับรองบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์ ( อายุไม่เกิน 90 วัน ) 
2. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ภ.พ.20 ) 
4. สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนาม 
5. แผนที่แสดงตั้งสํานักงาน / ร้าน / บริษัทฯ 
6. ภาพถ่ายที่ตั้งสํานักงาน ( อายุไม่เกิน 6 เดือน ) 
7. เอกสารแสดงผลงานบริษัท เช่น ตัวอย่างใบสั่งซื้อ หรือ ผลงานการติดตั้ง Barrier , ไม้แขนกั้นอัตโนมัติ  ( Reference ) ที่ผ่านมา 
8. เอกสารเพิ่มเติม ( ถ้ามี ) 
 8.1 สําเนาบัญชีธนาคาร (Statement ย้อนหลัง 6 เดือน)
 8.2 ประวัติบริษัท (Company Profile)
 8.3 แผนงานประจําปี และ/ หรือ แผนการตลาด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-491-6300

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ dealer welcome

ข่าวสารและบทความ
- Why qs innovative?
- เปิดรับสมัคร Dealer และ ตัวแทนจำหน่าย!
ดูทั้งหมด

Engine by MAKEWEBEASY